اعضای هیئت مدیره

حاج ابراهيم بخشايشي

نام : حاج ابراهيم بخشايشي

سمت : رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی : دیپلم

رضا بخشايشي

نام : رضا بخشايشي

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

مرتضي بخشايشي

نام : مرتضي بخشايشي

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

امید بخشايشي

نام : امید بخشايشي

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری