معاونت ها و مدیران

الناز بخشایشی

نام : الناز بخشایشی

سمت : عضو هیئت مدیره و معاونت بازرگانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

مهدی چناری

نام : مهدی چناری

سمت : مدیریت فناوری اطلاعات - تبریز

مدرک تحصیلی : کارشناسی زبان

زینب پور رضا

نام : زینب پور رضا

سمت : مدیر مالی تهران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

حسین وفایی

نام : حسین وفایی

سمت : مدیریت فناوری اطلاعات - تهران

مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر